Zveřejněno dne 29. srpna 2019

Obec Petrovice je zřizovatelem Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996. Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 23.5.2019 bylo projednáno hospodaření této organizace v roce 2018 a zastupitelstvo obce schvalilo:

a) řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, za rok 2018, kterou tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha sestavené k 31. 12. 2018. 

b) převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, v plné výši + 14.525,65 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

c) použití finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996, dle § 30 odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k dalšímu rozvoji své činnosti, tj. k zakoupení polohovatelných stolů pro děti v předškolním zařízení.

Účetní výkazy příspěvkové organizace sestavené k 31.12.2018 jsou zveřejněny v příloze. Do výkazů v listinné podobě lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Petrovice v úředních hodinách nebo v kanceláři ředitelky školského zařízení.