Zveřejněno dne 15. dubna 2020

S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy                                k předškolnímu vzdělávání v souladu s právními předpisy, ale v upravené formě.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - se uskuteční 4. - 7. 5. 2020.

 

Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat těmito nabízenými způsoby:

 

1. do datové schránky MŠ Petrovice      w5wvdyk

 • přihláška k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení o očkování a oboustranná kopie očkovacího průkazu dítěte
 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie občanského průkazu zákonného zástupce

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu ms@petroviceutrebice.cz

 • přihláška k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení o očkování a oboustranná kopie očkovacího průkazu dítěte
 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie občanského průkazu zákonného zástupce

 

3. poštou (případně vhozením do poštovní schránky MŠ Petrovice)

 • originál přihlášky k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení o očkování a oboustranná kopie očkovacího průkazu dítěte
 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie občanského průkazu zákonného zástupce

 

4. osobní podání v MŠ Petrovice bez přítomnosti dítěte (nutné domluvit schůzku s ředitelkou telefonicky 739 455 253 nebo na e-mailové adrese ms@petroviceutrebice.cz)

 • originál přihlášky k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení o očkování a oboustranná kopie očkovacího průkazu dítěte
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

 

Upozornění:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 pěti let!

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinností podrobit se stanoveným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

Všechny formuláře potřebné k zápisu jsou dostupné na webové stránce školy https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/formulare-k-zapisu.

Pro usnadnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem je nutné do Žádosti o přijetí vyplnit i nepovinné údaje (kontaktní telefon, e-mailová adresa).

Dokumenty ke stažení